avatar 2.17 1.18
avatar

SAHbKA

Саня

1.74 1.10
avatar 0.11 0.88
avatar

dkalachniuk

Дима

0.46 0.58
avatar 0.00 0.42
avatar

STynskyi

Степан

0.71 0.28
avatar 0.43 0.16
avatar 0.34 0.12
avatar 0.22 0.09
avatar 0.12 0.04
avatar 0.10 0.04
avatar

igor_pchelko

Igor Pchelko

0.12 0.04
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00